เกี่ยวกับเรา

10WATTS Conference มีที่มาที่ไปอย่างไร
*10WATTS* ได้สมัครใว้เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 เป็น คอนเฟอร์เรนท์ของต่างประเทศ สมัครโดย 9M8SL ด้วยคำแนะนำ การสร้างห้อง คอนเฟอร์เรนท์ จาก HS7EYK  
ซึ่งเป็นผู้บริหารสร้าง คอนเฟอร์เรนท์ *145MHZ* เพื่อเป็นการเรียนรู้ และ สนทนาผ่าน ระบบ EchoLink ให้กับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น ทุกท่าน
 
เพื่อนที่เข้ามาใน *10WATTS* มีสิทธิ์เท่าเทียมกัน และต้องช่วยกันดูแลรักษา แต่ระบบภายใน *10WATTS* มี Admin คนเดี่ยวที่ดูแล เนื่องจากต้องขออนุญาติท่านทั้งหลายว่า
 Server ของ *10WATTS* มีข้อจำกัดหลายอย่าง  จึงขอสงวนไว้
 
หากต้องการจะขอให้ประกาศข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น email เสียงที่บันทึก ไปที่ tenwat@hotmail.com
 
นโยบาย และแนวทางของ *10WATTS* 
1. สมาชิก มุ่งมั่นให้ *10watts* Conference เป็นที่รวมนักวิทยุสมัครเล่น และ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ 
2. สมาชิกมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทั้งด้านสังคม และ ความรู้ ที่จะพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นในทุกแขนง ให้มีความเจริญก้าวหน้า
3. สมาชิก มีความพร้อมในการปฏิบัติภาระกิจ ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
1. สถานี User สถานี Link และ ผู้ใช้ สถานี Link ที่เชื่อมต่อเข้า *10wattss* Conference ปฏิบัติตามระเบียบของนักวิทยุสมัครเล่น โดยเคร่งครัด
2. นักวิทยุสมัครเล่น *10watts* Conference มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถ ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
3. *10watts* Conference จะสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้กับสมาชิก ในทุกแขนง อาทิเช่น สายอากาศ เครื่องวิทยุรับส่ง APRS etc. โดยอาศัย www.10watts.net เป็นสื่อกลาง
4. *10watts* Conference จะสนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานี Link ทุกสถานี ให้เป็นสถานีที่มีคุณภาพ 
5. *10watts* Conference จะสนับสนุนสถานี Link ทุกสถานี ให้เป็นสถานี I-gate ที่มีคุณภาพ 
6. *10watts* Conference จะสนับสนุน การสัมมนา สาธิต ทางวิชาการในกิจการวิทยุสมัครเล่น ในทุกครั้งที่โอกาสอำนวย
7. *10watts* Conference จะสนับสนุน กิจกรรมเพื่อสังคม ในทุกครั้งที่โอกาสอำนวย
8. สมาชิก และ *10watts* Conference จะเตรียมความพร้อมของสถานี และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนสถานี เพื่อเข้าช่วยเหลือในเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดเวลา
 
Visitors: 43,039