ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Conference *10WATTS* Group Thailand

 

 

VR009 & HS1A 

   เป็นภาพที่คนไทยคุ้นเคยเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบ

พระราชกรณียกิจในทุกๆ พื้นที่โดยมีอุปกรณ์ข้างพระวรกายทั้ง กล้องถ่ายภาพ, แผนที่ และสิ่งที่สำคัญคือวิทยุสื่อสาร ที่พระองค์ทรงโปรดเป็นอย่างมาก

                            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพระราชทานคำแนะนำด้าน

การสื่อสารทางวิทยุ ให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่างๆนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับกิจการวิทยุสมัครเล่น

                                      นายมนัส ทรงแสง ผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวว่า สมาคมวิทยุสมัครเล่น

แห่งประเทศไทย ได้มีการก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 แต่ก็ไม่สามารถเปิดกิจการขึ้นมาได้เนื่องจากมีความกังวลด้านความมั่นคงของชาติในสมัยนั้น

จนกระทั้งในปี พ.ศ.2524 พล.ต.ต. สุชาติ เผือกสกนธ์ อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ถวาย งานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ก็ได้มีความพยายามผลักดันให้เกิดกิจการวิทยุสมัครเล่นที่ถูกต้องตามกฏหมายขึ้นมาและได้นำความเข้าไปกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานคำแนะนำจากพระองค์ท่าน พระองค์ก็ทรงเห็นชอบกับความคิดนี้” เมื่อได้รับพระราชทานคำแนะนำ พล.ต.ต. สุชาติ จึงได้จัดตั้งชมรมวิทยุอาสาสมัคร หรือ VR (Voluntary Radio)

 ขึ้นมา และคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมได้จะต้องมีใบประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น และต้องผ่านการสอบประวัติที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กับตำรวจสันติบาล แล้วจึงจะได้สัญญานเรียกขาน VR  สำหรับ VR001 ก็คือ พล.ต.ต. สุชาติ ซึ่งในปีนั้นชมรมวิทยุอาสาสมัครก็มีการดำเนินกิจการหลายโครงการ ภายใต้

บทบาทของพลเมืองดี ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการผ่านศูนย์ควบคุมข่ายที่มีสัญญาน ศูนย์สายลม” ในยามที่มีเหตุด่วนเหตุร้าย

                                  มาถึงปี พ.ศ. 2530 กรมไปรษณีย์โทรเลข ก็ได้อนุญาตให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยได้ และได้มีการออก ระเบียบของคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 ซึ่งภายในระเบียบได้กำหนดให้ใช้สัญญานเรียกขานตามหลักสากล อาทิเช่น VR001 เป็น HS1BA 

 ที่มาของ VR009 / HS1A

                                  หลังจากที่ชมรมวิทยุอาสาสมัคร (VR) เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา พล.ต.ต. สุชาติ (VR001) ก็ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย สัญญาน เรียกขาน VR009 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2524 และในวันเดียวกันนั้น พล.ต.ต. สุชาติ ก็ได้นำสมาชิกชมรมวิทยุอาสาถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางวิทยุสื่อสาร

                         “หลังจากที่พิธีถวายพระพรฯ จบพวกเราทุกคนก็เงียบ ไม่มีใครคาดคิดว่าพระองค์ท่านจะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ติดต่อกลับเข้ามา พร้อมกับตรัสว่า ขอบใจ VR001 ที่มาอวยพรวันเกิดให้กับ VR009 ในวันนี้’  สร้างความตื่นเต้น และภาคภูมิใจต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากอดีตรองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข เจ้าของรหัส VR019 เล่าถึงเหตุการณ์ประทับใจในวันนั้น สำหรับสัญญานเรียกขานพระนาม “VR009” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯหลังจากที่มีการออกระเบียบของ

                                   คณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 สัญญานเรียกขานของพระองค์ก็ถูกเปลี่ยนใหม่เป็น HS1A (โฮเทล-เซียร่า-วัน-อัลฟ่า) ตามการอ่านออกเสียงของ ITU Phonetic Alphabe วิทยุสื่อสารพระราชา นำพาสุขสู่ราษฎร นายมนัส เล่าว่า ช่วงที่พระองค์ท่านจะติดต่อเข้ามาบ่อยๆ จะเป็นช่วงปี พ.ศ. 2528 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ พระราชทานคำแนะนำเรื่องการใช้เครื่องมือหรือพระราชทานคำแนะนำการเข้าช่วยเหลือประชาชน จากภัยพิบัติต่างๆ

                                  เมื่อครั้งที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ใน พ.ศ.2528  กรมไปรษณีย์โทรเลขได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่อสารสำหรับการประสานงานของคณะกรรมการสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ สนามแข่งขันทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดซึ่งได้แก่จังหวัดชลบุรี พระองค์ท่านก็ได้พระราชทานคำแนะนำการแก้ไขปัญหาการรบกวนของเครื่องวิทยุถ่ายทอดสัญญาณที่ใช้ในเครือข่ายของคณะกรรมการต่างๆทำให้งานของประเทศชาติไม่เสียหาย

                       “เพื่อความสะดวก พระองค์ท่านได้พระราชทานอนุญาตให้ใช้ถ้อยคำธรรมดาในการสื่อสาร ขณะที่พระองค์เองก็ทรงติดตามและสอบถามเหตุการณ์ต่างๆอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ หรือผลการแข่งขันกีฬาเรือใบ แต่มีสิ่งที่ทำให้ผมเกือบตกเก้าอี้ คือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระองค์ท่านตรัสถามว่า การที่พระองค์ใช้ VR009 ในข่ายสายลมซึ่งเป็นข่ายของทางราชการเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ ก็ทำให้พวกเราเงียบไปเหมือนกัน ดีที่ พล.ต.ต. สุชาติ ได้เตรียมการเอาไว้แล้ว และได้ทูลเกล้าฯ ถวายสัญญานเรียกขาน สายลม09 เพื่อให้พระองค์ท่านได้ใช้ในข่ายสายลม เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีระเบียบวินัยและเคร่งครัดต่อระเบียบเป็นอย่างมาก แถมยังทรงใช้ภาษาวอ ได้อย่างคล่องแคล่ว

                                อีกเหตุการณ์หนึ่งคือ เมื่อครั้งเกิดวาตภัย ณ ตำบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พระองค์ก็ทรงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์สายลมและพระราชทานคำแนะนำวิธีการติดตั้งข่ายสื่อสาร เพื่อติดต่อระหว่างผู้จะเข้าไปยังพื้นที่กับนักวิทยุสมัครเล่น

                                ในกรุงเทพฯ อีกทั้งทรงพระราชทานคำแนะนำการเตรียมแบตเตอรี่สำรองสำหรับเครื่องวิทยุมือถือ ทำให้การดำเนินงานช่วยเหลือของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นประสบผลสำเร็จ สามารถชมคลิปภาพยนต์สั้นที่สร้างจากเหตุการณ์นี้ได้ที่ด้านข้างซ้ายครับ

                      “พระองค์ท่านทรงเสียสละเพื่อประชาชนอย่างที่หาใครเปรียบมิได้ ทรงติดตามทุกคลื่นความถี่ แถมยังทรงมอบการบ้านกับ ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ให้ไปคิดระบบสายอากาศที่รับส่งได้ในระยะใกล้เพื่อที่จะได้ทรงติดตามการดำเนินงานของราชการในพื้นที่ห่างใกล้ ทุกครั้งที่พระองค์ติดต่อเข้ามาทุกคนก็จะรับฟัง พระองค์ทรงเป็นกันเอง เมืองไทยโชคดีมากๆ  ที่พระองค์ทรงเมตตาและทรงงานหนักเพื่อพวกเรา พระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหนแต่ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศนายมนัส ทรงแสง กล่าวทิ้งท้าย

 

 

สถานการณ์ไวรัส COVID-19

ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้สำหรับการเตรียมรับมือกับ 4 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ‘ไวรัส COVID-19’ โควิช 19

ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า

ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด เพราะถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุดจาก #WHO

สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษ

งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ "COVID-19" มีดังนี้ โควิช19

มีไข้สูง > 37.5 องศา

ไอ 

เจ็บคอ 

น้ำมูกไหล

หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที!!! โควิด19 โควิช19

 

วิธีป้องกัน (Covid-19)

 

เบื้องต้นทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ดังนี้

เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ

เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่นที่เป็นรังโรค และเมืองอื่น ๆ ในประเทศจีนที่มีการระบาด

ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่

ควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที

งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ

เลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน

ทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง ไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก

ควรดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ

หลังจากกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน หากมีอาการป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว และแจ้งรายละเอียดว่าเราเคยไปต่างประเทศมาแม้ว่าประเทศนั้นจะไม่มีการติดเชื้อก็ตาม

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่แว่นตานิรภัย

เพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา 

 

 

สถานี EchoLink ประจำ Conference *10WATTS*

 
สถานีที่ตั้ง ชื่อสถานี ผู้ดูแล ความถี่ โทนรับ เบอร์โทร
จ.กรุงเทพฯ บางนา  E20TDJ-L  E20TDJ 145.7875 MHz    
จ.กรุงเทพฯ สายไหม  E25LES-L  E25LES 145.2625 MHz    
จ.เชียงใหม่  E25GD-L  HS5GLD 145.7875 MHz    
จ.เชียงราย  HS5YLK-L  HSYLK 145.7750 MHz    
จ.ลำปาง  HS1XPN-L  HS1XPN 145.7375 MHz    
จ.ขอนแก่น อ.เมือง  E25HL-L  HS4VYD 145.7625 MHz    
จ.ขอนแก่น อ.เมือง  E25HL-R  HS4VYD 145.7625 MHz    
จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ  E25HU-L  HS4MJX 145.7500 MHz    
จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ  HS4OLR-L  HS4OLR 145.7625 MHz    
จ.ชัยภูมิ จตุรัต  HS3QIP-L  HS3QIP 145.7500 MHz    
จ.โคราช อ.เมือง  E25BG-L  HS3YXT 145.7750 MHz    
จ.โคราช  E25IA-L  HS3HBB 145.7500 MHz    
จ.อุดรธานี อ.เมือง  E25HP-L  E25KTM 145.7625 MHz    
จ.อุดรธานี อ.บ้างดุง  E25CU-L  HS4AID 145.7750 MHz    
จ.อุดรธานี อ.เพ็ญ  E25HR-L  HS4NBK 145.7500 MHz    
จ.บึงกาฬ อ.ปากคาด  HS4MVH-L  HS4MVH 145.7625 MHz    
จ.บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง  HS4FGW-L  HS4FGW 145.7750 MHz    
จ.นครพนม  E25EC-L  HS4KHL 145.7625 MHz    
จ.สกลนคร  E25BR-L  HS4IXB 145.7875 MHz 110.9 Hz  
จ.บุรีรัมย์  E25ES-L  HS3CAG 145.7750 MHz    
จ.อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดมณ์  E25HN-L  HS3BKE 145.7875 MHz    
จ.ร้อยเอ็ด โพนทราย  E25EY-L  HS4OJL 145.7375 MHz 94.8 Hz  
จ.หนองคาย  E25EP-L  HS4TVS 145,7875 MHz    
จ.มหาสารคาม เมือง  E25FW-L  HS4OSU 145.7500 MHz 88.5 Hz  
จ.มหาสารคาม พยัคภูมิวิสัย  E25BV-L  HS4VFS 145.7750 MHz 88.5 Hz  
จ.เลย อ.เอราวัณ  E25GD-L  HS4WKB 145.7875 MHz    
จ.เลย อ.วังสะพุง  HS7MMC-l  HS7MMC 145.7375 MHz    
จ.เลย อ.ปากชม   HS4XJJ-L  HS4XJJ 145.7375 MHz    
จ.ศรีสะเกษ  E25HC-L  E25BNY 145.7625 MHZ    
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี  E25EA-L  HS4MJX 145.7625 MHz 71.9 Hz  
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง  E25HM-L  HS4WKB 146.2500 MHz    
จ.สมุทรสาคร  HS6KLJ-L  HS6KLJ 145.7750 MHz    
จ.นครปฐม ศาลายา  HS9AKH-L  HS9AKH 145.7625 MHz 100 Hz  
จ.เพชรบูรณ์ บ้านโตก  HS6SUG-L  HS6SUG 145.7875 MHz    
จ.เพชรบูรณ์ หล่มสัก  E23IXH-L  E23IXH 145.7750 MHz    
จ.เพชรบูรณ์ ค่ายพ่อขุนผาเมือง  HS6ROG-L  HS6ROR 145.7625 MHz    
จ.สระบุรี  HS1QCJ-R  HS1QCJ 145.7500 MHz    
จ.ชลบุรี พัทยา  E25CG-L  HS2UUW 145.7750 MHz 103.5 Hz  
จ.ชลบุรี พัทยา  E25FQ-L  E27JAL 145.7625 MHz    
จ.ระยอง ปลวกแดง  E25FS-L  E21ICM 145.7875 MHz 82.5 Hz  
จ.ระยอง เมือง  E25GT-L  HS2TPN 145.7750 MHz    
จ.ชลบุรี บ่อวิน  E25GE-L  E25JAH 146.2250 MHz    
จ.ประจวบคีรีขันธ์  E25EM-L  HS7QWH 145.7375 MHz    
จ.ชุมพร เมือง  E25BD-L  HS8SDZ 145.7625 MHz    
จ.ชุมพร ขุนกระทิง  E25BC-L  HS8GME 145.7875 MHz    
จ.ชุมพร ท่าแซะ  E25BB-L  E29PEB 145.7500 MHz    
จ.ชุมพร นิคมท่าแซะ  E25IP-L  E23DSN 145.7750 MHz    
จ.สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา  E25HK-L  E29YFB 145.7875 MHz    
จ.พัทลุง อ.เมือง  E25FT-L  E23QD 145.7750 MHz    
จ.พัทลุง อ.เมือง  E25FT-R  E23QD 145.7375 MHz    
จ.นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  E25FO-L  E24JAT 145.7375 MHz    
จ.นครศรีธรรมราช สิชล  E25GI-L  E24RDV 145.7500 MHz    
จ.สงขลา อ.หาดใหญ่  E25FI-L  HS8SCI 145.7750 MHz    
จ.สงขลา อ.เมืองสงขลา  E25FU-L  HS9CDQ 145.7375 MHz    
 
 
การกำหนด Custom Proxy ในมือถือ
Proxy ที่จะแนะนำ
password: PUBLIC
Port:443
Host  IP 203.152.222.71
Host  IP 203.152.222.72
Host  IP 203.152.222.73
Host  IP 203.152.222.74
Host  IP 203.152.222.75
Host  IP 203.152.222.76
Host  IP 203.152.222.77
Host  IP 203.152.222.78
หรือไปที่ http://www.echolink.org/proxylist.jsp เลือกเอาเอง เปลี่ยน  Port กับ Host IP เท่านั้นเอง

  ผู้บริหาร

  

เน็ตคอนโทรล *10WATTS*

E21ICM E23IXH E24XEQ E24ZUZ E24JAT E25BNY E29UNC E29XIC 
HS4MJX HS4OSH  HS4UGH HS8XFQ HS8KBD  

 

การจัดการภัยพิบัติ ระบบการแจ้งพิกัดอัตโนมัติ (APRS)

SLOW SCAN TV การติดตามดาวเทียม ECHOLINK

และโปรแกรมผ่านแอนดรอย์ด์

รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร

(E22ULT/KE0HAS)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปการ อ.เมือง จ.นครปฐม 

 

 

 GOOGle Maps

Visitors: 43,039